BELGELENDİRME KILAVUZU ve SÜREÇLER

RAYTEST, tarafından gerçekleştirilen teorik ve uygulama sınavının ardından, belgelendirme kararı verilir.
Belge almaya hak kazanan kişi ile RAYTEST’ in yükümlülükleri RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesinde (F-016) belirlenmiştir. Belge almaya hak kazanan kişi, belgesini almadan önce RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesini (F-016) imzalar.

RAYTEST Belge Kullanım Sözleşmesini imzalamayan adaya belge verilmez. İki nüsha halinde hazırlanan sözleşmenin bir nüshası adaya verilir, diğer nüshası RAYTEST’ de kalır.

RAYTEST, belge sahiplerine belgelerini, Belge Teslim Formu (F-013) ile şahsen, elden teslim eder. Adaylar Belge Teslim Formu (F-013)’ na RAYTEST web sayfasından veya RAYTEST merkezinden ulaşırlar. Bu formun aday tarafından ıslak imzalı olarak RAYTEST’e sunulması gerekir.

Belgelerin çalıştığı kuruluş tarafından toplu halde alınması halinde her bir adayın adına düzenlenmiş olan Belge Teslim Formu (F-013) nun doldurulması gerekir.

YENİDEN BELGELENDİRME

YETERLİLİK BİRİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

 

RAYTEST tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Birim Başarı Belgesinin (F-031) şekli, içeriği ve geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliğe uygun olarak tasarlanır.

Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması hâlinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

 

11UY0035-4 Tren Makinisti (Seviye 4)

Tren Makinisti Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. RAYTEST yeniden belgelendirme sürecini ilgili yeterliliğe göre sürdürür. Ayrıca;

1. 5 yıllık dönem sonunda kişiden ya da kurumlardan talep gelmesi halinde,

2. Yeniden belgelendirmeyi gerektirecek şekilde ilgili programda değişiklik yapılması halinde.

İlk belgelendirme şartlarını oluşturarak yeniden belgelendirme faaliyetini yapar.

İşyeri amirleri yeterlilikte belirtilen koşulların oluşması halinde RAYTEST’ i bilgilendirmek durumundadır. Aksi halde, bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden belge sahiplerinin belgeleri iptal edilir.

 

15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı ( Seviye 3)

Alüminotermit Ray Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. RAYTEST yeniden belgelendirme sürecini ilgili yeterliliğe göre sürdürür. Ayrıca belge geçerliliği için ilgili yeterliliğin ;

 

a) maddesinde belirtilen resmi kaydın RAYTEST’ e, 5 yıllık geçerlilik süresinin bitmesine iki ay kala sunulması gerekir. Aksi halde, bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden belge sahiplerinin belgeleri iptal edilir.

Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda belge sahibi RAYTEST’ e durumu anlatan ıslak imzalı bir yazı ile başvurduğu taktirde durum MYK’ ya bildirilir ve yeni bir MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Bu işlem için kişiden ücret tarifesinde yer alan ücret talep edilir.

Belgeli kişiler, belgelerini belge kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullanamazlar. Böyle kullanımların tespit edilmesi durumunda Belgenin Askıya Alınması/İptali Prosedürüne göre

(PR-006) işlem yapılır.

Ref. Doküman: Personel Belg. ve Belgenin Sürekl. Sağlan. Pr(PR-002)

Belgenin Askıya Alınması/İptali Pr(PR-006)

 

GÖZETİM

11UY0035-4 TREN MAKİNİSTİ (SEVİYE 4)

Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, belge geçerlilik süresince (5 yıl boyunca) bir kez, 30.-33.(otuzuncu-otuz üçüncü) aylar arasında olmak üzere; çalıştığı süre, çalıştığı hat kesimi, çalıştığı süre ve çalıştığı hat kesiminde çalışma performansına ilişkin amirinin görüşlerini içeren Gözetim Takip Formunu işyeri amiri ve kendisi tarafından ıslak imzalı olacak biçimde RAYTEST’ e posta/kargo veya şahsen ulaştırır. Gözetim Takip Formunun değerlendirilmesi ile, belgeli kişinin belgesinin devamına, askıya alınması veya iptal edilmesine karar verilir.

 

15UY0231-3 ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI (SEVİYE 3)

Alüminotermit Ray Kaynakçısı kayıtları her yıl düzenli olarak kontrol edilecektir. Yıl içinde işveren tarafından onaylanmış ve kabul edilmiş en az bir kaynak yapması şarttır.

Kaynakçıların çalışma performansına ilişkin amirinin görüşlerini içeren Gözetim Takip Formunu (F-015) ve ilgili kayıtları, belge vize tarihlerini takip eden 20 iş günü içerisinde RAYTEST’ e posta/kargo veya şahsen ulaştırır. Posta ve kargo ile gelen evrakların RAYTEST’ e ulaştığı tarih esas alınır; yaşanacak gecikmelerden RAYTEST sorumlu değildir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge gözetim süresini dolduran ve istenen belgeleri RAYTEST’ e sunmayan, sunduğu belgelerde uygunsuzluk olduğu tespit edilen belge sahibinin belgesi askıya alınır ya da iptal edilir. Belgenin Askıya Alınması/İptali Prosedürü (PR-006)’ne göre işlem yapılır.

Referans Doküman: Gözetim Prosedürü (PR-005)

Belgenin Askıya Alınması/İptali Prosedürü (PR-006)

Gözetim Takip Formu (F-015)

BELGELERİN YENİLENMESİ/ASKIYA ALINMASI/İPTAL EDİLMESİ

11UY0035-4 Tren Makinisti (Seviye 4) ‘e göre Tren Makinisti Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3)’a göre Alüminotermit Ray Kayakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi Kaynakçının 12 aydan daha fazla kaynak işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

RAYTEST, 13UY0035-4 Tren Makinisti (seviye 4)’ni aşağıdaki durumlarda yeniden belgelendirme sürecini başlatır:


1 .5 yıllık dönem içerisinde, fiilen makinistliğe toplam 18 aydan fazla veya kesintisiz 14 aydan fazla ara verilmesi halinde,
2 .Tren makinistliğinin yapılmasına engel oluşturabilecek ani bilinç kaybı, dikkat veya konsantrasyon azalması, ani güçsüzlük, denge veya koordinasyon kaybı, hareketin önemli ölçüde kaybına sebep olabilecek herhangi ilaç, madde, alkol ve uyuşturucunun geçici veya sürekli kullanımı, vb. durumların tespit edilmesi,
3 .Makinistlerin; 45 yaşına kadar 4 yılda bir, 45-55 yaş arasında 3 yılda bir, 55 yaşından sonra ise her yıl, sağlık ve psikoteknik muayene raporlarının olmaması halinde,
4 .Yapılan izlemede, tren makinistliği için gerekli olan yeterlilik performanslarını gösterememesi,
5 .5 yıllık dönem sonunda kişiden ya da kurumlardan talep gelmesi halinde,
6 .Yeniden belgelendirmeyi gerektirecek şekilde ilgili programda değişiklik yapılması halinde,

İlk belgelendirme şartlarını oluşturarak yeniden belgelendirme faaliyetini yapar.1, 2, 3,4 nolu maddeler için işyeri amiri RAYTEST’ i bilgilendirmek durumundadır. Aksi halde, bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden belge sahiplerinin belgeleri iptal edilir.

RAYTEST, 15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3)’nı aşağıdaki durumlarda yeniden belgelendirme sürecini başlatır;

1.5 yıl belge geçerlilik süresinin son 2 yılı içerisinde en az 1 yıl aralıksız çalıştığına dair resmi kayıt,

2.Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav (P1) uygulaması,

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

11UY0035-4 Tren Makinisti ( Seviye 4) Belgenin Askıya Alınması ve Belgenin İptal Nedenleri

Belgenin Askıya Alınması:

1 .Gözetim süresini doldurduğu halde işyeri amirinin istenilen yazıyı teslim etmemesi,
2 .Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi,

Belgenin İptal Nedenleri:

1 .Belgelendirilmiş personelin gözetim süresince işyeri amiri tarafından yetersiz olduğunun tespit edilerek Gözetim Takip Formunda belirtilmesi,
2 .Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi,
3 .5 yıllık dönem içerisinde fiilen makinistliğe toplam 18 aydan fazla veya kesintisiz 14 aydan fazla ara verilmesi,

4 .Tren makinistliğinin yapılmasına engel oluşturabilecek ani bilinç kaybı, dikkat veya konsantrasyon azalması, ani güçsüzlük, denge veya koordinasyon kaybı, hareketin önemli ölçüde kaybına sebep olabilecek herhangi ilaç, madde, alkol ve uyuşturucunun geçici veya sürekli kullanımı konusunda RAYTEST’ i bilgilendirmemesi halinde,
5 .Makinistlerin; 45 yaşına kadar 4 yılda bir, 45-55 yaş arasında 3 yılda bir, 55 yaşından sonra ise her yıl, sağlık ve psikoteknik muayenelerinden geçirilmeleri gerekmektedir. Belge sahiplerinin, sağlık ve psikoteknik muayene sonuçlarının olumsuz olması durumunda işyeri tarafından RAYTEST’ in yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu durumdaki belge sahibinin çalıştırılması ve oluşacak olumsuzluklardan işyeri sorumludur.
6 .MYK tarafından belirlenen şartlara ve kararlara uygun olarak belgenin kullanılmaması gerekliliğinin oluşması,
7 .RAYTEST Logo/Marka Kullanımı Talimatına uyulmaması durumunda belgeleri iptal edilir.

15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3) Belgenin Askıya Alınması ve Belgenin İptal Nedenleri

Alüminotermit Ray Kaynakçısı kayıtları her yıl düzenli olarak kontrol edilecektir. Yıl içinde işveren tarafından onaylanmış ve kabul edilmiş en az bir kaynak yapması şarttır.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

 

Belgenin Askıya Alınması:

1) Gözetim süresini doldurduğu halde kişinin Gözetim Takip Formu (F-015)’nu teslim etmemesi,

2) Yıl içinde en az bir kaynak yaptığını gösterir kaydı RAYTEST’ e yollamaması

3) Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi,

4) Gözetimin belge sahibinden kaynaklanan nedenlerden dolayı yapılamaması.

 

 

Belgenin İptal Nedenleri:

1) Belgelendirilmiş personelin gözetim süresince işyeri amiri tarafından yetersiz olduğunun tespit edilerek Gözetim Takip Formu (F-015) nda belirtilmesi,

2) Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi,

3) MYK tarafından belirlenen şartlara ve kararlara uygun olarak belgenin kullanılmaması gerekliliğinin oluşması,

4) RAYTEST Logo/Marka Kullanımı Talimatı (TL-002)’ na uyulmaması,

Belgesi iptal edilen belge sahiplerinin bu durumu, RAYTEST web sayfasında yayımlanır. Ayrıca belge sahipleri yazılı olarak bilgilendirilir. Belge sahipleri, bilgilendirme yazısının kendilerine ulaşmasını takip eden 20 iş günü içinde belgelerini iade etmekle yükümlüdürler. Postada yaşanan gecikmeler adayın yükümlüğündedir.
Belgenin askıya alınma süresi boyunca veya iptal edilmesi durumunda belgelendirme veya RAYTEST’ e herhangi bir atfı içeren bütün belge taleplerinin kullanımına son verileceğini ve RAYTEST’ e iade etmeleri gerekmektedir. İade edilmediği durumlarda oluşacak sorunlardan RAYTEST sorumlu değildir. Uyarıya rağmen belgelerini iade etmeyen belge sahiplerine ikinci bir uyarı yapılır ve bu uyarılara riayet edilmemesi durumunda ilave yasal işlemlerin başlatılması gibi önlemler uygulamaya konulur.
Belgesi askıya alınan belge sahiplerinin bu durumu, RAYTEST web sayfasında yayımlanır. Ayrıca belge sahipleri yazılı olarak bilgilendirilir. Belge sahipleri, bilgilendirme yazısının kendilerine ulaşmasını takip eden 20 iş günü içinde ilgili uygunsuzluğu gidermekle yükümlüdürler. Postada yaşanan gecikmeler adayın yükümlüğündedir. 20 iş günü içerisinde belgelendirilmiş kişi tarafından uygunsuzluğun giderilmesi halinde belgelendirme sorumlusu belgelerin tekrar kullanılmasına yönelik kararını en geç 5 iş günü içerisinde verir. Karar ilgili taraflara RAYTEST web sayfası aracılığı ile duyurulur, belge sahiplerine ve işyeri amirlerine yazı ile bildirilir. Uygunsuzluğun giderilmemesi durumunda, ikinci bir uyarı yapılır ve bu uyarılara riayet edilmemesi durumunda kişilerin belgeleri iptal edilir.

Referans Doküman: Belgenin Askıya Alınması/İptali Prosedürü( PR-006)

Logo/Marka Kullanımı Talimatı (TL-002)

Gözetim Takip Formu (F-015)

LOGO/ MARKA KULLANIMI

RAYTEST marka/logosunu kullanan belgelendirilmiş personel veya çalıştıkları kuruluş aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır:
1 .Logo/marka, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.
2 .Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
3 .Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte)belirtilir.
4 .RAYTEST logosunun/markasının boyutları okunabilirliklerini bozmayacak şekilde yeniden boyutlandırılabilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
5 .RAYTEST logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo kullanılacaksa, RAYTEST logosu bu kuruşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır.
6 .RAYTEST logosu/markası ürün üzerine kullanılamaz.
7 .Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
8 .Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek basına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
9 .Belgelendirilen personelin ve çalıştıkları kuruluşların, TÜRKAK ve MYK’ nın logo-marka kullanımına ait kurallarına da riayet etmesi gerekmektedir.
10 .Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
11 .Belgeli personel, belgeyi RAYTEST ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanılamaz ve belgelendirme ile ilgili olarak RAYTEST’ i yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunmaz.
12 .Belgelendirilmiş personelin belge süresinin sona ermesi veya askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında, belgelendirilmiş personel veya bu personelin çalıştığı kuruluş RAYTEST logosunun/markasının kullanımını durdurmalıdır.

13. Logo/Markalara ulaşabilirsiniz.

Referans Doküman: Logo/Marka Kullanım Talimatı ( TL-002)